Služby

V rámci VYCERRO je realizováno široké spektrum služeb zaštítěných odborníky s dlouholetými zkušenostmi v těchto oblastech:

REGIONÁLNÍ ROZVOJ:

 • Implementace inovativních konceptů do rozvoje územních jednotek, svazků obcí a soukromého, veřejného nebo neziskového sektoru
 • Analýzy regionální ekonomiky a rozvojového potenciálu obcí a regionů (např. odvětvová analýzy pro potřeby podpory relevantních klastrů)
 • Výzkumy regionálního trhu práce (jak pro potřeby místních aktérů, tak externích firem)
 • Příprava a podpora implementace specifických strategií rozvoje území (např. v oblasti teritoriálního marketingu, atrakce kreativních lidí, stimulace ekonomického prostředí)
 • Architektura funkčního regionálního (lokálního) inovačního systému


GEOGRAFICKÉ ANALÝZY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

 • Dílčí studie pro Environmental impact assessment (EIA) a strategické environmentální hodnocení (SEA), strategické plány rozvoje regionů, studie limitů využití území
 • Tvorba a hodnocení variantních (alternativních) scénářů vývoje území pro regionální a lokální územní plánování (zapojení dotčených skupin obyvatel území do hodnocení scénářů rozvoje
 • Analýzy přírodních hazardů (svahové pohyby, eroze a další) a jejich vlivů na společnost
 • Hlukové analýzy (2. třída přesnosti dle ES)
 • Analýza dopravy (dopravní zatíženost, akcesibilita a konektivita)
 • Tvorba územních systémů stresových faktorů
 • Rekonstrukce zaniklých obcí či změněných území pomocí virtuální reality a 3D modelování


CESTOVNÍ RUCH:

 • Strategie rozvoje cestovního ruchu
 • Dílčí analýzy využití území pro cestovní ruch
 • Využití metodiky hodnocení potenciálu cestovního ruchu v daném území
 • Návrhy naučných a turistických stezek


ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ:

 • Školení v odborných tématech (např. udržitelný cestovní ruch, životní prostředí, regionální politika EU)
 • Sociologická šetření a jejich vyhodnocení
 • Rozvoj klíčových kompetencí


GIS, TVORBA MAP A POČÍTAČOVÉ VIZUALIZACE:

 • Kartografická popř. 3D vizualizace projektových záměrů a plánů
 • Specializované mapy na základě vlastního terénního šetření (sociální prostředí – např. služby, školství; přírodní prostředí – např. turisticky zajímavé objekty, apod.)