Projekty

 

V rámci centra VYCERRO jsou řešeny jak dlouhodobé výzkumné a vzdělávací úkoly zadávané veřejnoprávními institucemi, tak krátkodobé zakázky v podobě zpracování studií a expertíz ze strany konkrétních uživatelů z aplikační sféry (veřejný i privátní sektor).

Aktuálně řešené projekty:

NetRegio (Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou.)

InRegion (Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce)

Pro bližší informace o vybraných nejvýznamnějších úkolech použijte rozbalovací lištu vlevo, pro bližší představu o zadavatelích zakázek a expertíz požijte sekci „Spolupráce“. Pro zadání nového projektu či zájmu o spolupráci v rámci nějakého současně řešeného projektu kontaktujte kancelář VYCERRO.


Pracovníci VYCERRO participovali na projektech:

Inovace:
SLIZ (Stimulace lidských zdrojů ve výzkumu regionálního rozvoje
(s akcentem na podporu výzkumného potenciálu v Ústeckém kraji)) VaV projekt: EE2.3.09.0175

Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce
Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci 2008–2013.

VaV projekty:
České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?
Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka
Geografické změny prostředí a sociogeografických struktur regionu – Ústeckého kraje.
Metodika hodnocení sociálních e ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace.
Utváření sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny v období transformace.

Aplikace:
3D rekonstrukce zaniklé obce Přísečnice.
Interreg III B CADSES „RIMADIMA - Řízení rizik a katastrof a prevence .přírodních katastrof v horských a/nebo zalesněných regionech.“
SFMP Phare CBC „Atlas Euroregionu Elbe/Labe jako prostředek vzájemného přeshraničního poznávání.
Atlas města Ústí n. L. na internetu I., II., III.

Vzdělávací:
To je věda, seznamte se - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.
Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů přírodovědných oborů na PřF UJEP.
Příprava učitelů pro tvorbu a realizaci školních vzdělávacích programů z přírodovědných předmětu v Ústeckém kraji.
Popularizace přírodovědných a technických oborů v rámci severočeského regionu se zaměřením na žáky základních a studenty středních škol.
Rozvoj prostředků směřujících ke zvýšení zájmu o studium v přírodovědných a technických studijních oborech na UJEP.
Výuka environmentální problematiky Ústeckého kraje a geografie Evropské unie prostřednictvím informačních technologií.