Projekt InRegion

Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce

Studijní obory geografie a regionálního rozvoje v České republice se specializují zejména na přípravu studentů pro uplatnění absolventů ve veřejném sektoru. Smyslem projektu je proto iniciovat a realizovat řadu inovativních změn ve studijních plánech a kurzech, které vybaví studenty novými kompetencemi a znalostmi pro lepší uplatnění na trhu práce. Projekt InRegion chce zvýšit kvalitu výuky a inovovat profil absolventa tím, že rozšíří systém studijních opor (moduly, e-learningové produkty, studijní podklady) o nové nebo inovované výstupy, posílí odborné kompetence akademických pracovníků a více propojí studium s aplikovaným výzkumem a s požadavky praxe. Do projektu bude zapojena řada institucí z Univerzity J.E. Purkyně (VYCERRO, Katedra regionálního a lokálního rozvoje Fakulty sociálně ekonomické a Katedra geografie Přírodovědecké fakulty) a v pozici partnera Západočeská univerzita (ZČU).