Aktuality

Inovované kurzy II.

V rámci projektu jsou inovovány studijní kurzy geografických oborů.
Inovace spočívá nejenom v úpravě sylabů, ale často i ve tvorbě nových výukových materiálů. Jedním z těchto materiálů jsou i e-learningové kurzy.

Geoekologie
Krajinné plánování
Metody a aplikace historické geografie
Regionální ekonomika II. (FSE UJEP)
Regionální geografie Číny
Regionální geografie Evropy
Regionální organizace Česka
Státní správa a samospráva (FSE UJEP)
VK Demografický seminář (FSE UJEP)
VK Populační vývoj (FSE UJEP)
VK Transformace veřejné správy (FSE UJEP)
Základy fyzické geografie
Základy sociální geografie
 
 

Web "Region and Society"

Nový web pro širokou komunitu geografů již dokončuje poslední detaily. Sledujte aktuality.  http://regionandsociety.ujep.cz/

 

Mezinárodní odborný seminář „Prostor v době ekonomických změn“

Mezinárodní odborný seminář „Prostor v době ekonomických změn“

Termín konání: 28. – 29. 6. 2013
Místo konání: BEST WESTERN HOTEL VLADIMIR, Masarykova 36, 400 01 Ústí nad Labem
Určeno: akademickým pracovníkům z oblasti regionálního rozvoje a geografie
Předběžný program:
Pátek
09:00 Prof. René Wokoun, CSc. Oficiální zahájení konference
09:15 Prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak Workforce structural shifts effects by sectors of high and medium high-technology manufacturing and knowledge-intensive services in Polish and Czech regions
09:30 Dr Magdalena Łyszkiewicz The Lancashire Local Area Agreement
09:45 Doc. Zdeněk Szczyrba, Doc. Václav Toušek, CSc. Mgr. Jan Hercík, Mgr. Petr Šimáček Revitalizace militárních brownfields - příležitost pro rozvoj obcí
10:00 Mgr Agnieszka Krześ The Internal Determinants of Development of the Wroclaw Metropolitan Area
10:15 Dr Anna Mempel-Śnieżyk Information Society in network economy
10:30 Přestávka na kávu
11:00 Dr Magdalena Kalisiak-Mędelska Public participation in the polish communieties in regional focus
11:15 Prof. Dr hab. Danuta Strahl dr Małgorzata Markowska The regions of Czech Republic, Poland and Slovakia in the multi-criteria classification of European regional space taking into account economic and social cohesion as well as smart growth
11:30 Dr Piotr Hajduga Special economic zones in Poland - analysis of current activities and prospects of their functioning
11:45 Dr Aldona Podgorniak-Krzykacz Inter-municipal collaboration in Polish communities against the European experience - a comparative study
12:00 Dr Bernadetta Zawilińska National park in the new economic realities
12:15 Diskuze
12:30 Oběd
14:00 RNDr. Václav Novák, Ph. D. Specifické aspekty trhu práce v Ústeckém kraji po roce 2000
14:15 Dr Jacek Chadzynski Cooperation of selected communities Lodz region with local entrepreneurs - the presentation of research results
14:30 Prof. Danuta Strahl, Mgr. Mariusz Wiśniewski The analysis of agricultural holdings' economic efficiency in Poland using econometric models
14:45 Dr Małgorzata Rogowska Creativity as a Development Factor in Modern Economy
15:00 Dr Dorota Rynio EU regional policy problems at the turn of programming periods2007-2013/2014-2020
15:15 Dr Elżbieta Sobczak Smarth growth paths in Poland and Czech Republic
15:30 přestávka na kávu
16:00 Prof. Stanislaw Korenik Regional development problems at the beginning of 21st Century

16:15 RNDr. Miloslav Šašek, CSc. Regionální rozdíly populačního vývoje v ČR
16:30 Ing. Petra Olšová, PhD., Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. Vývoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji po roce 2000
16:45 Dr Marian Maciejuk The structure of public aid for entrepreneurs in Poland in the period of 2008-2011
17:00 Dr Jacek Chadzynski Cooperation of selected communities Lodz region with local entrepreneurs - the presentation of research results
17:15 Dr Paweł Brezdeń Innowacyjność polskiej gospodarki w aspekcie przestrzennym
17:30 Dr. Beata Bal-Domańska The demographic situation of Polish communes in 2011 – the spatial aspect
17:45 Dr Katarzyna Miszczak Globalization in development of modern territory
18:00 Diskuze
18:30 VečeřeSobota
08:45 druhý den konference
09:00 Dr hab Jacek Potocki Transformations of the network of the towns in the Lower Silesia at the turn of the twentieth / twenty-first centuries
09:15 Dr Niki Derlukiewicz Development of innovation economy in the region of Lower Silesia
09:30 Mgr Karolina Rosomacha Metropolisation as a factor of social-economic development of Wrocław and Brno
09:45 Dr Elżbieta Sobczak, Mgr. Malgozata Karczewska Expenditures on R&D by sources of funds in Poland and Czech Republic –
dynamic analysis
10:00 Doc. Jiří Anděl, CSc.
10:15 Dr Małgorzata Markowska The regions of Czech Republic, Poland and Slovakia in the classification of European regional space using reference border systém (regarding smart growth pillar – innovation)
10:30 přestávka na kávu
11:00 Dr Dariusz Głuszczuk Enterprise expenditure on innovation activities and their financing sources - interdependencies based on the example of Polish regions
11:15 Dr Andrzej Raszkowski The reasons behind creativity towards regional development
11:30 Dr Andrzej Sztando Dimensions of local development strategic management category
11:45 Dr Piotr Serafin Self-perception of suburban area communes as part of Cracow Metropolitan Area
12:00 Dr Andrzej Łuczyszyn The functioning of the periphery in terms of metropolisation and knowledge-based economy-selected aspects.
12.15 Ing. Petr Kačírek Naděje dožití v ČR
12:30 Oběd
14:30 Dr. Przemysław Tomczak Demographical changes on rural areas in Poland
14:45 Prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak, Mgr Małgorzata Karczewska Expenditures on R&D by sources of funds in Poland and Czech Republic – dynamic analysis
15:00 Dr. Beata Bal-Domańska, mgr inź Roman Sobczak Human Resources in Science and Technology by subgroups in Poland and Czech Republic
15:15 Závěr, diskuze
15:30 Ukončení konference 
 

Workshop „Dílčí aspekty regionálního rozvoje“

Workshop „Dílčí aspekty regionálního rozvoje“

Termín konání: úterý 14. 5. 2013, 10:00 – 12:00 hodin
Místo konání: FSE UJEP v Ústí nad Labem, Moskevská 54, m. č. 104
Určeno: studentům oboru Regionální rozvoj, dalším zájemcům
Přednášející:
Ing. František Podrápský (VYCERRO) – „Strategické plánování v praxi na příkladu města Ústí nad Labem“
Ing. Iveta Schovancová (PGM Consulting s.r.o.) – „Financování ze strukturálních fondů“
 

Zpráva z Career Day 12. 11. 2012

V rámci projektu „InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce“ se 12. 11. 2012 uskutečnil tzv. „Career Day“. Tato akce byla realizována v rámci Týdne geografie 2012 na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Cílovou skupinou této akce byli studenti, kteří byli o akci informováni osobně na jednotlivých seminářích, přednáškách příslušnými vyučujícími a vyvěšenými plakáty/pozvánkami na Katedře geografie.
V rámci Career Day vystoupili tři přednášející: Mgr. Martin Dolejš, Mgr. Lucie Beranová a Mgr. Jiří Dužár. Jednalo se o absolventy z Katedry geografie PřF UJEP, jejichž úkolem bylo seznámit studenty s vlastními zkušenostmi z praxe, možnostech uplatnění a potřebách trhu práce a požadavky konkrétních institucí a firem.
Před zahájením akce byli studenti požádáni o podepsání prezenční listiny a anonymní vyplnění krátkého evaluačního dotazníku. Výsledky těchto jednoduchých dotazníků poslouží ke zhodnocení této akce v monitorovací zprávě řešeného projektu a pro vylepšení příštích „Dnů kariéry“. Prezenční listinu podepsalo 18 účastníků (podpořených osob) a na konci akce jsme obdrželi také 18 vyplněných dotazníků.

Vyhodnocení evaluačních dotazníků
Účastníci akce „Career Day“ byli požádáni o anonymní vyplnění evaluačních dotazníků. Celkem bylo obdrženo 18 vyplněných dotazníků, ze kterých vychází toto hodnocení.
Evaluační dotazník obsahoval 7 otázek, přičemž první tři se týkaly organizace semináře a další čtyři hodnocení vlastního semináře.
Na otázky 1 – 3 v rámci Organizace akce a otázky 1 – 2 Zhodnocení samotné akce odpovídal účastník prostřednictvím hodnotící škály A – D, přičemž A je výborně, B - velmi dobře, C - uspokojivě a D - špatně. Poslední dvě otázky druhé části dotazníku (otázka 3 a 4) zahrnovaly hodnotící škálu A – D doplněnou ještě o možnost E (vůbec/nízkou).
Účastníci měli také možnost připisovat své vlastní komentáře, či postřehy a připomínky. Pokud tak udělali, jsou tyto poznatky připsány k hodnocení.

Závěr
Hlavním cílem Career Day bylo uspořádat setkání studentů s absolventy z oboru, aby studentům předali vlastní zkušenosti z praxe, informace o možnostech uplatnění, potřebách trhu práce a požadavků konkrétních institucí a firem.
Co se týká organizace samotné akce, tak byla většinou účastníků workshopu hodnocena jako vynikající a velmi dobrá. V případě formy pozvání a informací týkající se Career Day 22 % účastníků hodnotilo tuto otázku jako „uspokojivě“. V případě časového předstihu pozvání na akci mělo 6 studentů z 18 pocit, že byl jen uspokojivý.
Úroveň přednášejících 72 % účastníků označilo za vynikající, zbytek za velmi dobrou. Kvalita a rozsah získaných informací byly klasifikovány většinou studentů jako velmi dobré a výborné. Jeden student je hodnotil jako uspokojivé. Celkově byl Career Day na Katedře geografie PřF UJEP dle zúčastněných hodnocen 72 % jako velmi dobrý a 22% jako vynikající.
Ze získaných poznatků by doporučením pro příští Den kariéry mohla být lepší forma pozvání a informací o konání akce, např. rozeslat studentům pozvánku e-mailem kromě osobního pozvání a vyvěšení letáků. Dále možná větší předstih pozvánky na akci. Jinak lze považovat tuto akci dle krátkého hodnocení za úspěšnou. 

 phoca thumb m 201307152324 dsc 0010

Reflexe praxe k vybraným problémům regionálního rozvoje Ústeckého kraje

V rámci projektu „InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce“ se 20. 11. 2012 na katedře regionálního a lokálního rozvoje Fakulty sociálně ekonomické UJEP uskutečnil workshop na téma „Reflexe praxe k vybraným problémům regionálního rozvoje Ústeckého kraje“.


Cílovou skupinou této akce byli studenti regionálního rozvoje a zájemci o praktické otázky rozvoje Ústeckého kraje, kteří byli o akci informováni osobně na jednotlivých seminářích, přednáškách příslušnými vyučujícími a vyvěšenými plakáty/pozvánkami na Katedře regionálního rozvoje FSE UJEP.
Cílem této akce bylo získat nové informace o aktuální problematice regionálního rozvoje v praxi. Na workshopu vystoupili dvě přednášející z oboru regionálního rozvoje:
1. Ing. Irena Petračková, regionální projektová manažerka, CzechInvest, Regionální kancelář pro Ústecký kraj
2. Ing. Tereza Mancová, Magistrát města Děčín, Odbor rozvoje, Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů
Před zahájením akce byli účastníci požádáni o podepsání prezenční listiny a anonymní vyplnění krátkého evaluačního dotazníku. Výsledky těchto jednoduchých dotazníků poslouží ke zhodnocení této akce v monitorovací zprávě řešeného projektu a pro vylepšení příštích podobných akcí. Prezenční listinu podepsalo 31 účastníků (podpořených osob) a na konci akce jsme obdrželi 24 vyplněných dotazníků.
Workshop byl (jako celý projekt) finančně podpořen Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Účastníci workshopu byli požádáni o anonymní vyplnění evaluačních dotazníků. Celkem bylo obdrženo 25 vyplněných dotazníků, ze kterých vychází toto hodnocení.
Evaluační dotazník obsahoval 7 otázek, přičemž první tři se týkaly organizace semináře a další čtyři hodnocení vlastního semináře.
Na otázky 1 – 3 v rámci Organizace akce a otázky 1 – 2 Zhodnocení samotné akce odpovídal účastník prostřednictvím hodnotící škály A – D, přičemž A je výborně, B - velmi dobře, C - uspokojivě a D - špatně. Poslední dvě otázky druhé části dotazníku (otázka 3 a 4) zahrnovaly hodnotící škálu A – D doplněnou ještě o možnost E (vůbec/nízkou).
Účastníci měli také možnost připisovat své vlastní komentáře, či postřehy a připomínky. Pokud tak uskutečnili, jsou tyto poznatky připsány k hodnocení.

Hlavním účelem této akce bylo, aby zúčastnění studenti získali nové informace o aktuální problematice regionálního rozvoje v praxi. Z obdržených dotazníků vychází krátké shrnutí workshopu.
Formu pozvání a informace o konání workshopu hodnotilo sice 61,5% účastníků velmi dobře, ale téměř 31% pouze jako uspokojivě. Pro příští workshop by proto bylo vhodné např. udělat výraznější pozvánky, aby lépe upoutaly, rozeslat je studentům i e-mailem. Určitě vhodné a nutné bude v rámci příštího workshopu zvýšit časový předstih pozvánky na akci. 42,3% studentů časový předstih pozvánky hodnotilo jako velmi dobrý, ale to samé procento studentů jej označilo jen za uspokojivý. Technické zajištění workshopu se pro většinu studentů zdálo jako výborné a velmi dobré.
Úroveň přednášejících a rozsah a kvalitu získaných informací byly většinou označeny za výborné a velmi dobré, pouze v prvním případě dva a ve druhém případě tři studenti hodnotily klasifikací „uspokojivé“. U 61,5% studentů splnil workshop jejich očekávání z větší části, u téměř 23% zcela. Celkově byla úroveň workshopu většinou považována za velmi dobrou a vynikající. 6 studentů z 25 ji označilo za dobrou.

 

Pozvánka - Workshop „Reflexe praxe k vybraným problémům regionálního rozvoje Ústeckého kraje“

Workshop „Reflexe praxe k vybraným problémům regionálního rozvoje Ústeckého kraje“

Termín konání: úterý 20.11.2012 12:00-14:00 hodin
Místo konání: Katedra regionálního a lokálního rozvoje FSE UJEP v Ústí n. L., Moskevská 54, m. č. 303
Určeno: studentům oboru Regionální rozvoj, zájemcům o praktické otázky rozvoje Ústeckého kraje

Přednášející:
Ing. Irena Petračková, regionální projektová manažerka, CzechInvest, Regionální kancelář pro Ústecký kraj
Ing. Tereza Mancová, Magistrát města Děčín, Odbor rozvoje, Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů
 

Inovované kurzy

V rámci projektu jsou inovovány studijní kurzy geografických oborů.
Inovace spočívá nejenom v úpravě sylabů, ale často i ve tvorbě nových výukových materiálů. Jedním z těchto materiálů jsou i e-learningové kurzy. Na http://geography.ujep.cz/vyuka/ jsou dostupné první z nich.

Geoekologie
Krajinné plánování
Metody a aplikace historické geografie
Regionální ekonomika II. (FSE UJEP)
Regionální geografie Číny
Regionální geografie Evropy
Regionální organizace Česka
Státní správa a samospráva (FSE UJEP)
VK Demografický seminář (FSE UJEP)
VK Populační vývoj (FSE UJEP)
VK Transformace veřejné správy (FSE UJEP)
Základy fyzické geografie
Základy sociální geografie
 

Den Kariéry v projektu InRegion 2012

Projekt InRegion zve všechny studenty na
Den kariéry
pořádaný v rámci Týdne geografie 2012

Akce se koná dne 12. listopadu 2012 v 10.00-12.00.
Místo: učebna CS402 – 4. patro budovy fakulty v ulici České mládeže.
O svých zkušenostech s uplatněním na trhu práce s Vámi budou diskutovat absolventi katedry geografie PřF UJEP, kteří v současnosti působí ve veřejné správě a soukromém sektoru.
 

Social and Economic Development and Regional Politics

Ve dnech 2. - 3. 7. 2012 proběhl v Ústí nad Labem významný seminář ze zahraniční účastí jehož téma bylo "Social and Economic Development and Regional Politics".
Přednášky:
Pondělí

Prof. Stanislaw Korenik
Region versus new challenges for development
Prof. Dr hab. Danuta Strahl a dr Małgorzata Markowska
The assessment of Polish and Czech regions position in the classification of European regional space with regard to smart growth level (Ocena pozycji polskich i czeskich regionów w klasyfikacji europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na poziom inteligentnego rozwoju)
RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
Zdravé město Ústí nad Labem
Dr Przemysław Tomczak, Mgr. Sławomir Książek
Wroclaw as a bus transport hub. Directions and intensity of the connections as well as the bus carrier market
Dr Marian Maciejuk
European union founds in financing local authorities’ investments in Lower Silesia Region in the period 2007-2010. (Fundusze europejskie w finansowaniu inwestycji samorządowych na Dolnym Śląsku w latach 2007-2010)
Mgr. Viktor Jaroš
Konkurenceschopnost krajů a regionů soudržnosti ČR
Dr Niki Derlukiewicz a Dr Małgorzata Rogowska
Cooperation of local authorities and entrepreneurs on Polish and Czech borderline – results of empirical studies
Dr Dorota Rynio
Cohesion policy – direction of efforts
Dr Andrzej Łuczyszyn
Opportunity for a development or myth
Mr. Pontus Tallberg , Dr Elżbieta Sobczak
Smart specialization of workforce structure as the criterion for classification of Czech and Polish regions
dr Beata Bal-Domańska
Creative regions vs. Social cohesion – assesment of relations in the cross-section of european union nuts-2 regions applying panel models
Úterý
Dr Małgorzata Markowska
The position of Polish and Czech regions in spatial-temporal cluster analysis referring to innovation (Miejsce polskich i czeskich regionów w przestrzenno-czasowej analizie skupień ze względu na innowacyjność)
Dr Paweł Brezdeń, Dr Waldemar Spallek
Some pro-development institutions in the activation of the Polish economy
Ing. Petr Kačírek
Příprava na demografické stárnutí v ČR
Dr Anna Mempel-Śnieżyk
Local authorities in supporting enterpreneurship on the example of Lower Silesia
Mgr. Piotr Hajduga
Special Economic Zones in Lower Silesia as a place business in the light of assessments entrepreneurs - results of empirical research
Ing. Petra Olšová, PhD., Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Analýza transformace panelových sídlišť měst Ústí nad Labem a Chomutov
Dr Dariusz Głuszczuk
A Concept of Regional Innovation System and Strategies of Innovation Growth in the rovince sof Poland – First Experiences and Recommendations
Dr Andrzej Raszkowski
Selected Factors Contributing to the Success of City Promotion Strategy
Dr Andrzej Sztando
Social consultancy in the rovince s local development strategy creation
prof. dr hab. Danuta Strahl, mgr Mariusz Wiśniewski
The importance of the agricultural sector in the economy –example of Poland (Znaczenie sektora rolniczego w gospodarce – przykład Polski)
Dr Alicja Zakrzewska-Półtorak

Metropolisation of Polish space and its effect on the regional development
 

ArcGIS - tvorba mapy

6. 6. 2012: V rámci projektu INREGION byli vyškoleni vybraní zájemci v práci s ArcGIS, který byl zakoupen pro potřeby cílové skupiny. Odborné školení seznámilo účastníky s tvorbou mapy, konkrétně se jednalo o tvorbu jednotlivých prvků mapy a jejich vložení do kompozice mapy. Školení vedl dlouholetý odborník na problematiku GIS ing. Zenkl ze společnosti ARCDATA.

 

Setkání s partnery na katedře geografie ZČU

V pátek 13.4. 2012 se uskutečnilo setkání zástupců řešitelského týmu projektu InRegion z UJEP s partnery ze Střediska pro výzkum regionálního rozvoje a katedry geografie ZČU.
Jednání se zaměřilo především na harmonogram aktivit, administrativních úkonů a procesů s nimi spojených v rámci projektu. Dále se také věcně diskutovalo o struktuře a garanci modulů a inovace předmětů.
 

Setkání širšího řešitelského týmu

26.1. 2012 Ve VYCERRO proběhlo setkání širšího řešitelské týmu.

 

Zahájení projektu InRegion

2.1. 2012 Ústí nad Labem
Dne 2.1.2012 byl v prostorách VYCERRO zahájen projekt InRegion. Širšímu týmu a veřejnosti byl představen projekt, včetně jeho organizačně-personálního zabezpečení.