Cíle

Hlavním cílem projektu je provést zásadní inovativní změny ve vysokoškolském vzdělávání ve studijních kurzech a plánech, zaměřených na oblast regionálního rozvoje a geografie, které přispějí ke zvýšení kvality studia a zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Zaměření klíčových aktivit projektu vychází z několika hlavních cílů:

  1. V rámci orientace studijních oborů na regionální rozvoj a geografii klást důraz na transfer nových poznatků, přístupů a znalostí inovujících studijní profil z hlediska prostorového kontextu vývoje znalostní ekonomiky a rozvoje kritického myšlení v rámci otázek a problematiky posílení regionální konkurenceschopnosti.
  1. Inovacemi studijních plánů podporovat komplementaritu několika obsahově blízkých studijních oborů (v rámci fakult univerzity) formováním mezioborové nabídky studijních kurzů.
  1. Podpořit zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání zvýšením přímých interakcí mezi tematicky příbuznými obory a akademickými pracovníky v oblasti tvorby systému studijních opor (moduly, e-learning) a jejich evaluace na bázi mezifakultní, meziuniverzitní a mezisektorové spolupráce (aplikační sféra).
  1. V zájmu zvýšení pedagogické a vědeckovýzkumné úrovně výuky posílit odborné kompetence akademických pracovníků, neboť jsou klíčovými nástroji pro dosažení výše uvedených inovativních změn.