Projekt NetRegio 02 Aktuality

Aktuality

 

Síť pracovišť NetRegio

Projekt NetRegio (CZ.1.07/2.4.00/17.0132) unikátním způsobem vytváří kooperativní síť vztahů mezi předními výzkumnými centry regionálního rozvoje v České republice (VYCERRO - UJEP, Centrum městského a regionálního marketingu - OU, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje - ZČU, Centrum pro regionální rozvoj - MU a Středisko regionálních a správních věd - VŠE). Aplikační sféra je v rámci projektu zastoupena dvěma respektovanými partnery (statutární město Ústí n L,Český statistický úřad).

Mapa sítě

 

Mezinárodní konference projektu NetRegio

Řešitelé projektu NetRegio realizovali ve dnech 21. – 23. listopadu mezinárodní konferenci s názvem „iRegions: inspiration – innovation – improvement”.
Na konferenci byla diskutována následující témata: hledání spojitostí mezi středoevropskými přístupy k výzkumu v oblasti regionálního rozvoje, použití výzkumných nástrojů transformujících se ekonomik a současné mezinárodní problémy v evropském měřítku.

Konference se zúčastnilo více než 80 účastníků.

Akce byla zahájena 21. 11. 2013 v Muzeu města Ústí nad Labem.

Po úvodní řeči zástupců Univerzity J. E. Purkyně RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D. – děkan FSE UJEP a prof. Ing. Jiřiny Jílkové, CSc.– prorektorky pro vědu UJEP, následovalo vystoupení klíčových řečníků z Westminsterské univerzity v Londýně, Birminghamské univerzity a Karlovy univerzity v Praze.

Po závěrečné řeči zástupců projektu a následné diskusi byla ukončena
ofi ciální část prvního dne a jednotliví účastníci konference měli možnost prohlídnout si expozici Muzea města Ústí nad Labem.

Dále se účastníci mohli zúčastnit neformálního diskusního panelu v místním klubu The Legends Rock Cafe.

Druhý den se konference přemístila do Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Program tohoto dne byl rozdělen do pěti tematických sekcí, kde vystoupili se svými příspěvky zástupci Ekonomické univerzity ve Wroclawi, Leibnizova Institutu pro regionální geografii Leipzig, Polské Akademie Věd, Londýnské metropolitní univerzity a švédské Lund University. Na konferenci dále přednesli své příspěvky reprezentanti předních slovenských a českých univerzit – Ekonomická univerzita v Bratislavě, Technologická univerzita v Bratislavě, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova univerzita
v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Ostravská univerzita a další.

Během panelů byla úspěšně diskutována všechna zásadní témata konference a její výsledky se objeví v připravovaném sborníku.

Na závěrečný den konference byla pro účastníky připravena exkurze po průmyslových částech a vyloučených lokalitách, na kterých byla diskutována současná problémová témata města Ústí nad Labem. Tímto sobotním programem byla tato úspěšná mezinárodní konference ukončena.

 

 

Netregio představuje výzkumné obory

Jednou z důležitých aktivit projektu Netregio je propojení akademické sféry s aplikační. Pro tyto účely bylo nutné zpracovat odborná představení 4 nosných tematických oborů projektu.

 

Propojení akademického a aplikačního prostředí regionálního rozvoje v Ústeckém kraji – vzdělávání, výzkum a spolupráce v novém programovém období EU

Řešitelé projektu NetRegio realizovali v pátek 12. 4. 2013 v prostorách Interhotelu Bohemia workshop s názvem „Propojení akademického a aplikačního prostředí regionálního rozvoje v Ústeckém kraji – vzdělávání, výzkum a spolupráce v novém programovém období EU.“
Akademickou sféru reprezentovali pracovníci Katedry regionálního a lokálního rozvoje Fakulty sociálně ekonomické UJEP a Katedry geografi e Fakulty přírodovědecké UJEP a VYCERRO.
Aplikační sféra byla zastoupena představiteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, Magistrátu města Ústí nad Labem, Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, agentury CzechInvest, Výzkumného ústavu anorganické chemie, Českého statistického úřadu a také zástupci managementu územního rozvoje na úrovni obcí a místních akčních skupin. Hlavním tématem odborné odpolední sekce byla představení základních parametrů následujícího programovacího období EU 20014 – 2020 v podmínkách ČR a také možností participace subjektů z Ústeckého kraje na nosných podporovaných tématech.
Impulsní referáty přednesli Dr. Viktor Květoň (Karlova univerzita v Praze) a Ing. Jana Šubrtová (konzultantka v oblasti programů a projektů EU). V následné panelové diskusi byly řešeny zejména otázky reálných možností realizovat projekty již od roku 2014 a také role institucí z regionu v aktuální přípravě nových operačních programů.

Program:

  • 10:45 – Registrace
  • úvod 11:00 – 11:30 – Ing. František Podrápský (VYCERRO UJEP) – Představení projektu NetRegio
  • 11:30 – 12:00 – RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze) – „Obecný přehled programového období 2014 – 2020 v České republice“
  • 12:00 – 12:30 – Přestávka, občerstvení
  • 12:30 – 13:00 – Ing. Jana Šubrtová (Národní orgán pro koordinaci) – „Aktuální informace o přípravě programového období 2014 – 2020 v České republice“
  • 13:00 – 13:30 – Hana Dufková (Krajská sít Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ústeckého kraje) – „Komunitně vedený regionální rozvoj v programovém období 2014 – 2020 v České republice“
  • 14:00 – 15:00 – Diskuze, závěr

 

Seminář ESPON „Evropské územní důkazy pro politiku a programování soudržnosti EU“

V termínu 13. a 14. června 2012 se v dánském Aalborgu uskuteční Seminář ESPON „Evropské územní důkazy pro politiku a programování soudržnosti EU“, který je organizován programem ESPON ve spolupráci s dánským předsednictvím Evropské unie a je určen pro odbornou veřejnost.
Tento seminář bude zaměřený na otázku budoucnosti strukturálních fondů, a to zejména na využití územních důkazů při sestavování nových programů spadajících pod politiku soudržnosti EU.
V případě zájmu o společnou účast nás kontaktujte.
 

Spolupráce v rámci projektu NetRegio

Jednou z aktivit v rámci projektu NetRegio je vytváření tematicky zaměřené sítě spolupracujících vědeckovýzkumných center v ČR a v zahraničí.
Partner ZČÚ Plzeň v rámci řešení projektu byly navázál kontakty s českými i zahraničními vysokými školami, univerzitami a pracovišti zabývajícími se regionálním rozvojem. Ze zahraničních institucí především ms Univerzitou v Aachen (Lehrstuhl Planungstheorie u. Stadtentwicklung), TU Berlin (Institut für Stadt- und Regionalplanung), TU Kaiserslautern (Fachbereich Raum- und Umweltplanung), TU Dortmund (Fakultät für Raumplanung), ETH Zürich (Fachgebiet Raumplanung) a Wirtschaftsuniversität Wien (Institut für Regional- und Umweltwirtschaft). Z českých institucí pak především s krajskými úřady v Karlových Varech, Plzni a Českých Budějovicích, s Českým statistický úřadem (pobočka Plzeň) a s vybranými přibližně 10 městy.
 

Stáže na ČSÚ v Ostravě se rozjely

10. 2. 2012
V rámci projektu NetRegio se již naplánovalo 8 stáží na regionálním pracovišti ČSÚ v Ostravě. hodinová dotace stáže je minimálně 40 hodin (24h - informační služby , 8h - odd. terénních zjišťování, 8h - oddělení statist. zpracování).

Kooperativní platforma propojení výzkumného a aplikačního prostředí v Ústeckém kraji - nástroje, instituce a úkoly

19.12.2011 Regionální komunikační workshop

Termín konání:
19. 12. 2011, 14:00 – 18:00

Program workshopu:
14:00 - 14:05: Úvodní slovo rektora prof. RNDr. René Wokouna, CSc.
14:05 - 14:30: Představení projektu NetRegio jako podpůrného nástroje kooperativní platformy mezi regionalistickým výzkumem a aplikací (RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.)
14:30 - 16:00: Prezentace významných institucí v oblasti akademické i aplikační sféry regionálního rozvoje (VYCERRO, další výzkumná pracoviště v ČR, odbor rozvoje Ústeckého kraje, odbor strategického rozvoje města Ústí nad Labem, RRA Ústeckého kraje)
16:00 - 18:00: Témata spolupráce, úkoly a praktické kroky (neformální diskuse)
 

Porada k projektu NetRegio MU Brno

21 .10. 2011 Porada k projektu NetRegio MU Brno

Dne 21. 10. 2011 se v prostorách Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo setkání členů projektového týmu projektu NetRegio s představiteli partnerských univerzit. Hlavním účelem jednání bylo představení naplánovaného harmonogramu, organizačního zajištění a upřesnění obsahu jednotlivých klíčových aktivit a jejich následné sladění s představami a koncepty partnerů projektu.
 
 

Prezentace projektu NetRegio

21. 11. 2011 Pro potřeby prezentace projektu byla vytvořena prezentace.
Naleznete ji v sekci NetRegio - Dokumenty.
 

Informační leták

1. 11. 2011 Pracovníky projektu byl vytvořen informační leták projektu NetRegio a je postupně distribuován v rámci pracovních schůzek s cílovou skupinou.

Dokument Typ Velikost Zdroj Datum
Sídla vybraných výzkumných pracovišť ČR zaměřených na regionální rozvoj, management krajin pdf 1603 kB   15.07.2013
Sídla vybraných pracovišť veřejné správy v ČR v oborech ochrany přírody a krajiny a region pdf 2899 kB   12.07.2013
Sídla vybraných akademických pracovišť ČR v oborech geografie, regionální rozvoj, teritori pdf 1567 kB   10.07.2013
Článek Metropol - Propojení akademického a aplikačního prostředí regionálního rozvoje v Ús pdf 522 kB   12.06.2013
Program - Propojení akademického a aplikačního prostředí regionálního rozvoje v Ústeckém k pdf 289 kB   04.04.2013
Propojení akademického a aplikačního prostředí regionálního rozvoje v Ústeckém kraji – vzd pdf 349 kB   04.04.2013
Článek Zpravodaj UJEP 8/2012 - Netregio - kooperativní síť vztahů mezi výzkumnými centry r pdf 3305 kB   05.01.2013
Pozvánka na regionální komunikační workshop „Kooperativní platforma propojení výzkumného pdf 126 kB   12.12.2011
Leták NetRegio pdf 720 kB  

27.11.2011

 

Představení projektu NetRegio na ÚK 

22. 9. 2011
Představení projektu NetRegio v rámci setkání VYCERRO s pracovníky regionálního rozvoje Ústeckého kraje.
Byly diskutovány možné formy spolupráce a propojení s aplikační sférou, včetně využívání Grant office. 
 

Zahájení projektu NetRegio

1.6.2011 Ústí nad Labem
Dne 1.6.2011 byl v prostorách VYCERRO zahájen projekt NetRegio. Širšímu týmu a veřejnosti byl představen projekt, včetně jeho organizačně-personálního zabezpečení.
 
projekty NetRegio banner 01 201107020852 vycerro logolink dolni iprm