Projekt NetRegio 05 Partneři

Partneři

Partneři projektu:


Český statistický úřad
Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Činnost úřadu se řídí Zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
V jeho čele stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident republiky. S funkcí předsedy Českého statistického úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí.
Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí za přísného dodržení ochrany individuálních údajů. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku.Pravidelně zveřejňuje velké množství dat. Nejnovější údaje o ekonomickém i sociálním vývoji ČR se zveřejňují formou tzv. Rychlých informací. Dále pak na svých stránkách zveřejňuje analýzy, on-line publikace, datové sady, časové řady, tiskové zprávy a jiné informace. Úřad také vydává řadu tištěných publikací včetně statistických ročenek – za Českou republiku i jednotlivé kraje. Veškerá data a informace jsou zdarma dostupné na www.czso.cz.
ČSÚ má dále na starosti zpracování všech druhů voleb a referend. Výsledky voleb jsou on-line zveřejňovány na www.volby.cz.
Jednou za 10 let provádí Sčítání lidu, domů a bytů, jehož výsledky jsou pak nejbohatším zdrojem informací o obyvatelstvu. Poslední sčítání se uskutečnilo v roce 2011, více na www.scitani.cz.

Ostravská univerzita v Ostravě - Přídoovědecká fakulta / Centrum městského a regionálního managementu (CMRM)
Centrum městského a regionálního managementu bylo vytvořeno za účelem efektivnějšího řešení vědecko-výzkumných projektů. Je institucionální součástí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity a je tvořeno jejími členy. Vznik centra představuje určitou reakci na potřeby společenské praxe a aktuální trendy v územním rozvoji v rámci České republiky. Centrum městského a regionálního managementu spolupracuje se zahraničními subjekty podobného zaměření.
WWW: Centrum městského a regionálního managementu

Západočeská univerzita v Plzni
Masarykova univerzita v Brně
Vysoká škola ekonomická v Praze
Statutární město Ústí nad Labemprojekty NetRegio banner 01 201107020852 vycerro logolink dolni iprm