Cíle výzkumu

 

Vývoj a adaptabilita regionálních ekonomických a sociálních struktur

Krajina, společnost a životní prostředí

Inovativní koncepty a management v územním rozvoji

Geoinformatické aplikace a kartografie

 

 

 

 

Vývoj a adaptabilita regionálních ekonomických a sociálních struktur

 

Cíle výzkumu

Předmětem zájmu členů tohoto výzkumného směru je detailní analýza a následné syntéza klíčových aspektů vývoje vybraných regionálně geografických struktur Ústeckého kraje (v referenčním rámci se situací v ČR, přeshraničním Sasku a Evropě), a to zejména s detailním zaměřením na demografické struktury, trh práce a situaci v regionální ekonomice. V rámci struktur obyvatelstva je speciální pozornost věnována migračním procesům a vzdělanostním strukturám obyvatelstva. Při výzkumu regionální ekonomiky se detailně věnujeme vývoji zaměstnanosti, specializaci regionální ekonomiky a fenoménu zahraničních investic v regionální ekonomice.

 

Výzkumné projekty

Regionální zájmy v Ústeckém kraji a jejich nositelé - GAČR, 403/03/1246  (2000 – 2002)

Socioekonomický vývoj a regionální politika v Ústeckém kraji v letech 2000 – 2004 - GAČR 403/03/1246 (2003 – 2005)

Polarizační tendence v socioekonomickém vývoji regionů v České republice: kritické zhodnocení z hlediska nových konceptů a teorií regionálního rozvoje – IGA (2011 -2012)

Analýza přirozených vazeb na území Euroregionu Krušnohoří - IGA (2010)

 

Vybrané publikace

NOVÁK, V., TOUŠEK, V.: Ekonomická krize a trh práce v České republice (2012), Regionální studia 2012/1, Praha, str. 38-62

ŠAŠEK, M. (2011): The changes of internal migration in the Czech Republic (With the focus on analysis of the changes in Ústí nad Labem region), 122 str

HLAVÁČEK, P.: The Foreign Direct Investments in the Usti Region: Theory, Actors and Space Differentiation. E+M. Ekonomie a Management , 2009 , roč. 12 , č. 4. , s. 27-39

OLŠOVÁ, P: Analysis of bonds in the Erzgebirge/Krušnohoří Euroregion. In: Regionální studia (V) 2, s. 32 – 40

RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Creative industries in spatial perspective in the old industrial Moravian-Silesian Region. Ekonomie + Management (4), str. 30 - 46.

 

Mezinárodní sítě

V rámci tohoto výzkumného směru funguje nadstandardně komunikační platforma s  Ekonomickou Univerzitou ve Wroclavi (každoročně několik seminářů, konferencí a výměnných pobytů).  Dlouhodobě existuje pozitivní vztah s pracovištěm na University of Scotland zaměřený na výzkum rozvoje ve střední a východní Evropě.  Každoročně je v Ústí nad Labem realizována mezinárodní konference zaměřená na otázky vývoje regionálních geografických struktur.

 

Krajina, společnost a životní prostředí

 

Cíle výzkumu

Výzkumný okruh zahrnuje následující témata. Hodnocení krajiny se zabývá tvorbou exaktních metodických postupů k analýze a interpretaci vývojových trendů environmentálního stresu v území, k hodnocení využití přírodního a sociálního potenciálu pro rozvoj regionů a specifickými otázkami transformace urbánního a rurálního prostoru v posledních 20 letech. Sociální dimenze územních charakteristik sleduje v tématu kulturní krajiny a identity, v němž aplikujeme zejména teoretické a metodologické koncepty historické geografie a nové regionální geografie na výzkum rozvojového potenciálu území. V tématu, environmentální geomorfologie, řešíme problematiku přírodních hazardů a rizik, včetně jejich sociální percepce a reprezentace a jejich významu pro tvorbu lokálních adaptačních a mitigačních strategií k předcházení a ke zvládání následků těchto rizik. V oblasti životního prostředí hodnotíme dopady environmentální regulace, vyhodnocujeme environmentální účinnost, ekonomickou efektivnost nástrojů environmentální regulace a podílíme se na vytváření složkové politiky ochrany životního prostředí.

Výzkumné projekty

Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace – MPSV ČR 1J 008/04-DP1 (2004-2009)

Utváření sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny v období transformace – GA ČR403/06/0243 (2006-2008)

Institucionální spolupráce v regionech jako nástroj překonávání prostorových nerovností v přístupu k elementárnímu vzdělávání – GA ČR, P40412P374 (2012-2014)

Post-těžební morfodynamika a krajinně ekologické efekty kamenolomů v Českém středohoří – IGA UJEP 2010/11 (2010-2011)

Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech – GA ČR, P404/12/1112 (2012-2014)

Dokumentární data ve výzkumu sociální percepce a adaptačních strategií vůči vybraným historickým přírodním hazardům v České republice – GA ČR, 13-02080P (2013-2015)

 

Vybrané publikace

RAŠKA P, KLIMEŠ J, DUBIŠAR J (2013) Using local archive sources to reconstruct historical landslide occurrence in selected urban regions of the Czech Republic: examples from regions with different historical development. Land Degradation and Development, DOI 10.1002/ldr.2192

KUČEROVÁ S, KUČERA Z (2012) Changes in the Spatial Distribution of Elementary Schools and Their Impact on Rural Communities in Czechia in the Second Half of the 20th Century. Journal of Research in Rural Education 27(11): 1-17.

BALEJ M, ANDĚL J (2011) Typology of the districts in Czechia based on land cover structure. Geografie 116(2): 172-190.

BALEJ M (2011) Landscape metrics as indicators of the structural landscape changes – two case studies from the Czech Republic after 1948. Journal of Land Use Science 7(4): 443-458.

BALEJ M, RAŠKA P, ANDĚL J, CHVÁTALOVÁ A (2009) Memory of a landscape - a formative component of regional identity? In: Landscape Modelling: Geographical Space, Transformation and Future Scenarios. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 107-121.

 

Mezinárodní sítě

Členové výzkumné platformy jsou součástí konsorcií připravujících mezinárodní výzkumné projekty rámcového programu Evropské unie a organizují mezinárodní odborné konference. V roce 2008 to byla např. konference GeoScape s účastí výzkumných pracovníků z více než 10 zemí světa. Členové platformy dále pracují v mezinárodních společnostech, např. European Society for Environmental History, Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, European Educational Research Association, a v redakčních radách mezinárodních periodik, např. GeoScape Journal, Journal of Geography and Regional Planning, American Journal of Geographic Information System.

 

Inovativní koncepty a management v územním rozvoji

 

Cíle výzkumu

V rámci výzkumného směru dochází především ke sledování progresivních inovativních konceptů a přístupů k managementu územního rozvoje v regionech nejvyspělejších států světa a k hledání možností jejich praktické aplikace v podmínkách regionů ČR. Předmětem zájmu je i aktivní sledování aktuálních témat a trendů ve výzkumu regionálních disciplín v zahraničí (v posledních letech např. koncepty kreativní třídy, regionální odolnosti a adaptability či regionálních odvětvových klastrů). Nosným tématem v posledních letech bylo téma měkkých faktorů rozvoje s průmětem do specifické situace transformace starých průmyslových regionů v ČR.

Výzkumné projekty

Role měkkých lokalizačních faktorů v odstraňování disparit strukturálně postižených regionů. Ostravska a Ústecka  - WD 61-07-1 (2007 – 2011)

NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou - CZ.1.07/2.4.00/17.0132 (2012 – 2014)

Management v obecní samosprávě a participace občanů - IGA VŠE (2005 – 2006)

 

Vybrané publikace

KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., SLACH, O., BEDNÁŘ, P. (2010): Reimaging of industrial cities in Czech Republic: selected drivers of chase. In: The regeneration of image in old industrial regions: agents of change and changing agents. Cuvillier Verlag, str. 89 – 114

HLAVÁČEK, P.: Aktéři a mechanismy regionálního rozvoje UJEP (2012), str. 155

KOUTSKÝ, J., OLŠOVÁ, P., BEDNÁŘ, P., SLACH. O. (2009): The role of soft factors in the attraction of creative class from the perspective of university students in the cities of Ostrava and Usti nad Labem . GeoScape

KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., SLACH, O. a kol. (2012): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability (Certifikovaná metodika)

ŠAŠEK, M., MYANT., M., SMITH, S. (2004): Regionální rozvoj Ústeckého kraje, AUP UJEP

Mezinárodní sítě

Členové platformy pravidelně participují na akcích dvou předních světových asociací regionálního výzkumu – Regional Studies Association a European Regional Science Association.  Zároveň jsou udržovány intenzivní kontakty s respektovanými pracovišti na univerzitách ve Velké Británii, Německu, Polsku, Švédsku a Slovensku.

 

Geoinformatické aplikace a kartografie

 

Cíle výzkumu

Výzkumný okruh zahrnuje dvě témata. V prvním z nich se věnujeme implementaci moderních geoinformačních prostředků do procesů hodnocení krajiny a územního a krajinného plánování. Zaměřujeme se jak na aplikaci pokročilých nástrojů geografických informačních systémů, tak na využití vícerozměrných geovizualizací v prostředí CAVE (Cave Automatic Virtual Environment). Ve druhém tématu se věnujeme interdisciplinárním, zvláště pak sociokulturním a estetickým aspektům kartografické tvorby a teorii a praxi kartografické komunikace.

 

Výzkumné projekty

Atlas Euroregionu Elbe/Labe jako prostředek vzájemného přeshraničního poznávání – SFMP Phare CBC (2006)

Atlas krajiny České republiky – MŽP ČR (2006-2008)

Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie – GA UK, 249/2006/B-GEO/PrF (2006-2008)

Mentální mapy: předmět a prostředek k hodnocení – GA UK, 26609/2009/B-GEO/PrF (2009-2011)

3D rekonstrukce zaniklé obce Přísečnice – IGA UJEP (2010)

 

Vybrané publikace

VÍT L, BLÁHA JD (2012) A Study of the User Friendliness of Temporal Legends in Animated Maps. AUC Geographica 47(2): 53-61.

BLÁHA JD (2011) Aesthetic Aspects of Early Maps. In: Advances in Cartography and GIScience. Springer, Amsterdam, 53-71.

ORŠULÁK T, (2011) Virtuální 3D vizualizace zaniklého města Přísečnice. Historická geografie 37(1): 153-166.

BLÁHA JD (2010) Various Ways of Assessment of Cartographic Works. In: Cartography in Central and Eastern Europe. Springer, Berlin, 211–229.

ORŠULÁK T, RAŠKA P (2009): Geovisualisation of an Urban Landscape in Participatory Regional Planning. In: Landscape Modelling: Geographical Space, Transformation and Future Scenarios. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 148-160.

 

Mezinárodní sítě

V rámci výzkumného tématu se pracovníci zapojují do organizace mezinárodních odborných konferencí. V roce 2008 to byla např. konference GeoScape s účastí výzkumných pracovníků z více než 10 zemí světa. Dále pracují v exekutivách mezinárodních odborných organizacích, např. v Commission on Art and Cartography v rámci International Cartography Association.